| Rajasthan |

Change
GIT, Jaipur
Maharishi Arvind University, Jaipur
BFIT
SBNITM